The Irascible Immortals Short Story Series Volume 4-6

Immortals + Boredom = Catastrophe.

Something old and dangerous is waking, making the immortals act out on their crazier instincts.

When love gods get together for a convention, things are bound to get out of hand. Especially when Cupid keeps showing off and the Aztec god of love and games turns everything into a competition. Yue-Lao only showed up to get Aine’s attention, yet he gets pulled into the madness.

Yue Lao and Cupid exchange roles to the detriment of mortals.

Kit has had a full life playing tricks on mortals and immortals alike. But the Age of Information has taken the fun out of everything. She’s tired. She’s bored. Just one thing bothers her: Apollo. When Apollo’s antics threaten the peace between pantheons, only Kit can stop bloodshed with her trickery. But does she really want to?

Bast, Apollo and a Kitsune out-prank each other – leading to a blood bath.

Cynthia, moon goddess and protector of Earth, has issued an ultimatum: either Poseidon and Pan clean up their act, or the Norse pantheon will take over their duties. As the Greek god of storms and water realises the full extent of the damage done to his domain, can he keep his cool or will his notorious temper get the better of him?

Pan and Poseidon compete to clean up the land and waters respectively, causing more destruction in their wake.

They are all so busy with their own stuff, they don’t even realise what is really going on…

Scroll up to buy now and enjoy the hilarity that ensues when bored immortals let loose.

Learn more here.

Onsterflikes + Verveling = Katastrofe.

Iets oud en gevaarlik is besig om wakker te word, wat die onsterflikes laat optree volgens hul gekker instinkte.

Wanneer liefdesgode saam kom vir ‘n konvensie, is dinge bestem om hand uit te ruk. Veral wanneer Cupido aanhou met sy pronkery en die Asteek god van liefde en speletjies alles in ‘n kompetisie verander. Yue-Lao daag net op om Aine se aandag te kry, maar hy word in die malligheid betrek.

Yue Lao en Cupido ruil rolle om tot nadeel van sterflinge.

Kit het ‘n vol lewe gehad om poetse op sterflinge en onsterflikes te speel. Maar die Eeu van Inligting het die pret uit alles geneem. Sy is moeg. Sy is verveeld. Net een ding pla haar: Apollo. Wanneer Apollo se manewales die vrede tussen panteons bedreig, kan net Kit bloedvergieting met haar kaskenades stop. Maar wil sy regtig?

Bast, Apollo en ‘n Kitsune poets mekaar uit – wat lei tot ‘n bloedbad.

Cynthia, maangodin en beskermer van die Aarde, het ‘n ultimatum gestel: óf Poseidon en Pan kom by, óf die Noorse panteon sal hul pligte oorneem. Soos die Griekse god van storms en water die volle omvang van die skade wat aan sy domein aangerig is, besef, kan hy kalm bly of sal sy berugte humeur hom die oorhand kry?

Pan en Poseidon ding mee om onderskeidelik die land en water skoon te maak, wat meer vernietiging in hul nasleep veroorsaak.

Hulle is almal so besig met hul eie goed, hulle besef nie eens wat regtig aangaan nie…

Gebruik die skuifbalk boontoe om nou te koop en geniet die skreeusnaaksheid wat ontstaan wanneer verveelde onsterflikes loslaat.